0%

Avalon press-room photo

Перелік дій, які здійснює клієнт компанії Авалон в ході операції купівлі-продажу

до 27 March 2022

1. Укладення договору купівлі-продажу деривативу.
2. Укладення договору завдатку в рамках договору купівлі-продажу деривативу.
3. Укладення договору купівлі-продажу майнових прав.
4. Здійснення оплати чергового платежу.
5. Проведення огляду.
6. Підписання Акту приймання/передачі об’єкта нерухомості.
7. Реєстрація права власності в єдиному державному реєстрі речових прав.
8. Отримання ключів.
1. Якщо ви плануєте придбати житло :
Вам необхідно звернутись до контакт-центру з відповідним запитом. Надалі вас супроводжуватиме ваш персональний менеджер. Звертаємо вашу увагу, що продаж об’єктів нерухомості в умовах сьогодення може здійснювати лише шляхом укладення договору купівлі-продажу майнових прав, так як відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №136 від 24 лютого 2022 року тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупиняється розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку осіб, яка провадять клірингову діяльність, окрім проведення операцій необхідних для здійснення Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики і Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу. Тому, тимчасово, з 11:00 24 лютого 2022 року: компаніям з управління активами, зберігачам активів ІСІ та зберігачам активів НПФ зупинити проведення операцій з активами ІСІ та НПФ.
2. Якщо ви уклали договір завдатку в рамках договору купівлі-продажу деривативу.
Відповідно до п.4.8 договору у разі несплати Покупцем Продавцю Другого платежу у вказані в Договорі строки, Договір припиняє свою дію з наступного робочого дня, без підписання додаткових документів про припинення (розірвання). Водночас сплачений Покупцем перший платіж Продавцем Покупцю не повертається, зобов'язнання Повіреного вважаються виконаними, а Дериватив може бути відчужений Продавцем третім особам. Водночас, відповідно до п. 11.1. будь-яка сторона звільняється від відповідальності за невиконання або прострочення у виконанні своїх обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання або прострочення виникли внаслідок дії обставин форс-мажору, що настали після укладення цього Договору. Так, відповідно до рішення Торгово-промислової палати №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб визнається форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили). Враховуючи вище викладене, сторони Договору звільняються від виконання своїх зобов’язань за цим договором до моменту припинення дії обставин форс-мажору. Всі умови визначені договором завдатку залишаються чинними для Сторін Договору. Звертаємо Вашу увагу, що у випадку, якщо дата другого платежу передувала даті настання дії форс-мажорних обставин зобов’язання по сплаті залишається такими, що підлягають виконанню.
3. Якщо ви закрили договір купівлі-продажу деривативу і очікуєте на укладення договору купівлі-продажу майнових прав.
Відповідно до п. 6.3.5 Покупець зобов’язаний пред’явити Дериватив до виконання Емітенту (виконавцю форвардного контракту) протягом 1 (одного) місяця з моменту повної оплати Суми цього Договору. У разі не пред’явлення Покупцем (або іншою особою, якій Покупцем відчужено свої права за Деривативом) до виконання Продавцю у вищевказаний термін, Покупець (або інша особа, якій Покупцем відчужено свої права за Деривативом) втрачає своє виключне та безумовне право на придбання Базового активу, шляхом укладення Договору купівлі-продажу Базового активу. Повіреного вважаються виконаними, а Дериватив може бути відчужений Продавцем третім особам. В той же час відповідно до п. 11.1. будь-яка сторона звільняється від відповідальності за невиконання або прострочення у виконанні своїх обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання або прострочення виникли внаслідок дії обставин форс-мажору, що настали після укладення цього Договору. Так, відповідно до рішення Торгово-промислової палати №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб визнається форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили).
Враховуючи вище викладене, укладення договорів купівлі-продажу майнових прав відтерміновується до моменту припинення дії форс-мажорних обставин. Укладення договору-купівлі продажу майнових прав буде здійснюватися на тих умовах, які першочергово були визначенні Сторонами. Звертаємо Вашу увагу, на те що у випадку, якщо дата по пред’явленню Деривативу до виконання передувала даті настання дії форс-мажорних обставин зобов’язання по укладенню договору купівлі-продажу майнових прав залишається таким, що підлягає виконанню. У зв’язку з чим Вам необхідно звернутись до Вашого менеджера з продажу з запитом про укладення договору купівлі-продажу майнових прав.
4. Якщо згідно з умовами вашого договору ви повинні здійснити черговий платіж.:
4.1 Якщо у Вас є така фінансова можливість здійснюйте платежі згідно графіку визначеного умовами Договору. Реквізити рахунку компанії зазначені у вашому договорі є актуальними. У разі необхідності розрахунку суми чергового платежу у гривневому еквіваленті ви можете звернутись до вашого персонального менеджера. Звертаємо Вашу у вагу, що у випадку якщо дата по сплаті чергового платежу передувала даті настання дії форс-мажорних обставин зобов’язання по сплаті залишається такими, що підлягають виконанню 4.2 Якщо у Вас немає фінансової можливості здійснювати оплату платежів згідно графіку на умовах визначених договором, вам необхідно звернутись до вашого персонального менеджера і повідомити про неможливість здійснення оплати. Так, відповідно до п. 6.3 Договору купівлі-продажу Деривативу та п. 5.4 Договору купівлі- продажу майнових прав Покупець зобов’язаний своєчасно та належним чином здійснювати оплату за цим договором. В той же час відповідно до п. 11.1. Договору купівлі-продажу деривативу та п. 12.1 Договору купівлі-продажу майнових будь-яка сторона звільняється від відповідальності за невиконання або прострочення у виконанні своїх обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання або прострочення виникли внаслідок дії обставин форс-мажору, що настали після укладення цього Договору. Так, відповідно до рішення Торгово-промислової палати №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб визнається форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили). \ Враховуючи вище викладене зобов’язання по оплаті сум чергового платежу може бути відтермінованим до моменту припинення дії форс-мажорних обставин. Компанія не буде здійснювати нарахування штрафів, пені за період просторочення сплати. При тому, звертаємо Вашу увагу, відповідно п. 12.3 Договору купівлі-продажу майнових прав не вважаються обставинами непереборної сили або випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила Договір, відсутність на ринку товарів, будівельних матеріалів, тощо, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
5. Якщо ви бажаєте провести огляд квартири.
У зв’язку з воєнним станом, що був введеним в країні, можливість проведення огляду тимчасово відсутня.
6. Якщо ви бажаєте підписати Акт приймання-передачі, ваш будинок введений в експлуатацію.
Так, відповідно до п. 5.2.8 Договору купівлі-продажу майнових прав Продавець зобов’язаний після завершення будівництва Об’єкта будівництва та прийняття його в експлуатацію передати Об’єкт нерухомості по Акту передачі-приймання, а також одночасно з підписанням Акту передачі-приймання надати Покупцю документи, необхідні для реєстрації Покупцем свого права власності на Об’єкт нерухомості, в тому числі, Довідку про повну оплату Вартості Майнових прав на Об’єкт нерухомості. Водночас, відповідно до п. 12.1 Договору купівлі-продажу майнових будь-яка сторона звільняється від відповідальності за невиконання або прострочення у виконанні своїх обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання або прострочення виникли внаслідок дії обставин форс-мажору, що настали після укладення цього Договору. Так, відповідно до рішення Торгово-промислової палати №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб визнається форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили). Враховуючи вище викладене, зобов’язання Компанії щодо підписання Акту п/п буде відтермінованим до моменту припинення дії форс-мажорних обставин. Щодо старту підписання Актів приймання/передачі вас будуть інформувати індивідуально шляхом телефонного дзвінка від контакт-центру. Водночас, звертаємо вашу увагу, що інформування щодо підписання Актів приймання передачі по об’єктах, які введенні в експлуатацію буде здійснено протягом квітня місяця. Умовою для підписання Акту та отримання доступу до квартир є взаємне виконання сторонами зобов’язань в повному обсязі.
7. Якщо ви майбутній власник, ваш будинок введений в експлуатацію і ви перебуваєте за кордоном.
В цьому випадку після припинення дії обставин непереборної сили, вам необхідно звернутись до контакт-центру з повідомленням про неможливість проведення процедури реєстрації права власності у зв’язку з перебуванням за кордоном. В кожному конкретному випадку будемо діяти в залежно від Вашої ситуації: а) перенесення дати реєстрації по вашому об’єкту нерухомості. Так, відповідно до умов договору підписання Акту приймання-передачі повинно бути здійсненне протягом 90 днів з моменту завершення будівництва та прийняття в експлуатацію Об’єкта будівництва. б) Ви можете звернутись до консульства України в країні в якій ви перебуваєте з метою оформлення довіреності на особу, яка перебуває на Україні і зможе від вашого імені провести процедуру реєстрації права власності.
8. Якщо ви бажаєте провести державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно :
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Державне підприємство «НАІС», яке забезпечує роботу реєстрів, тимчасово призупинило роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України. Таке рішення прийнято з метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією реєстрів зі сторони ворога.
Враховуючи вище викладене, проведення реєстраційних дій буде можливим після відкриття державним реєстраторам доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
9. Якщо Ви вже отримали право власності і бажаєте забрати ключі від власної квартири:.
У цьому випадку ви можете звернутись до адміністратора будинку, який є представником управлінської компанії. Для отримання ключів вам необхідно надати витяг з державного реєстру або документ, що посвідчує особу.
10. Коли відновиться будівництво?
Частково будівництво на об’єктах компанії відновлено. Компанія намагається в якнайкоротші терміни повноцінно відновити будівництво. Проблемою є те, що чимало працівників підрядних організації є мобілізованими або приймають участь територіальній обороні.
11. Чи можемо ми розірвати договір і повернути кошти?
Станом на сьогодні, враховуючи те, що стороною договору про розірвання є компанія з управління активами, яка немає права проводити будь-які операції згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №136 від 24 лютого 2022 року , розірвання договору купівлі-продажу деривативу та повернення коштів є неможливим до моменту припинення дії форс-мажорних обставин.
12. Чи можу я укласти договір відступлення прав, якщо вже повністю оплатив за договором купівлі-продажу майнових прав?
Так, для цього Вам потрібно звернутись до Вашого менеджера з продажу для уточнення деталей щодо підписання договору.